top of page

WIFI MARKETING

​우리의 WiFi 마케팅 시스템은 베트남의 주요 공항, 영화관, 레스토랑, 커피숍을 포괄하며 배너 광고, 양식 작성, TV 광고 및 대화형 콘텐츠와 같은 다양한 광고 옵션을 브랜드에 제공합니다. 위치 기반 타겟팅과 맞춤형 캠페인을 통해 브랜드는 사용자의 참여를 효과적으로 유도할 수 있습니다. 상세한 분석은 캠페인 최적화와 성공을 보장합니다.

Wifi marketing

Your Target Audience

​우리의 WiFi 마케팅 시스템의 대상 고객은 베트남의 주요 공항, 영화관, 레스토랑, 커피숍을 자주 방문하는 여행자, 영화 애호가, 식당 및 커피 애호가로 구성됩니다. 브랜드는 다양한 인구통계에 맞춰 광고를 맞춤화하여 효과적인 참여를 보장하고 캠페인 효과를 극대화할 수 있습니다.

WIFI system

​빈콤 센터/메가 몰(*)

하이랜드 커피

Trung Nguyên 전설

소야 가든

골든게이트 음식점

P.A.C.C 그룹

도쿄 델리

CGV 영화관

tiNiWorld (하노이, HCM)

국제공항

FLC 리조트

생태공원

Truyền thông wifi

Wifi Marketing Format

​기추/ 메모

로고 + 배너 + 랜딩페이지

로고 + 배너(양식 데이터) + 랜딩페이지

배너 với yêu cầu viết tên thhong hiđu/ sản phẩm/ 브랜드 이름 또는 제품 매칭

로고 + 배너 + TVC + 랜딩페이지

Chòi game thong tác/ 게임

Báo giá theo nhu cầu của khách hàng/ 요구사항으로 고객에게 제안서 보내기

Notes

Hình thức quảng cáo/ 광고 형식

CPC - 프리미엄

CPC – 프리미엄 및 CPA

CPC – 텍스트 일치

CPC-CPV

게임

CPA(설문조사/설문조사,..)

​- 약속: 클릭수
- CPC-Premium&CPA: 사용자가 로고를 보는 광고 형식 -> 양식 작성과 결합된 배너 -> 랜딩 페이지(웹사이트/페이스북,...)로 연결
- 노출수는 사용자가 광고의 로고나 이미지를 본 후 Wi-Fi에 연결하지 않고 종료한 경우로 계산됩니다.
- 사용자가 로고, 광고 이미지를 보고, Wi-Fi에 성공적으로 연결되고, 자세한 내용을 볼 수 있는 웹사이트로 이동하면 클릭수가 계산됩니다.
- CTR(클릭률): 클릭/노출. 클릭률이 높을수록 광고와의 상호작용이 더 좋아진다는 의미입니다.
- 공항리스트 : 방송 당시 실제 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

Gallery

Wifi Marketing 

Address

TRIMAI Co., LLC

Level 6, PVCombank, 30/4 Str, Hai Chau, Da Nang

Email 

Follow

  • Facebook
  • LinkedIn
bottom of page